Завршна сметка 2018

Сметка на самофинансирачки активности 787:

БРП_Буџетски_Корисници – – – BPR_Budzetski_korisnici

БС_Буџетски_Корисници – – – BS_Budzetski_korisnici

СПД_Буџетски_Корисници – – – SPD_Budzetski_korisnici

ДЕ_Буџетски_Корисници – – – DE_Budzetski_korisnici

Буџетска сметка 903:

БРП_Буџетски_Корисници – – – BPR_Budzetski_korisnic

БС_Буџетски_Корисници – – – BS_Budzetski_korisnici

СПД_Буџетски_Корисници – – – SPD_Budzetski_korisnici

ДЕ_Буџетски_Корисници – – – DE_Budzetski_korisnici

Ова се завршните сметки за 2018 година.