Кодекс за оценување

 ЕТИЧКИ КОДЕКС

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

 

НАСТАВНИЦИТЕ СЕ СОГЛАСУВААТ  ДА:

 • ОЦЕНУВАЊЕТО БИДЕ ТРАНСПАРЕНТНО И ОБЈЕКТВИНО
 • ПРОМОВИРААТ ВИСОКИ МОАРЛНИ ВРЕДНОСТИ
 • НЕ ПРИФАЌААТ ПОТКУП /ПОДАРОЦИ СО ЦЕЛ ДА ДАДАТ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНА      ОД ЗАСЛУЖЕНАТА
 • НЕ ПРИФАЌААТ ИНТЕРВЕНЦИИ ОД ПРИЈАТЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • ЈА ПОЧИТУВАТА ЛИЧНОСТА НА УЧЕНИКОТ И РОДИТЕЛОТ
 • ТИМСКИ СОРАБОТУВААТ СО КОЛЕГИТЕ ОСОБЕНО ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРАВЕДНОТО ОЦЕНУВАЊЕ

УЧЕНИЦИТЕ СЕ СОГЛАСУВААТ ДА:

 • ОЦЕНУВАЊЕТО БИДЕ ТРАНСПАРЕНТНО
 • ОЦЕНУВАЊЕТО БИДЕ ФЕР
 • ГО ПОЧИТУВААТ УГЛЕДОТ  НА НАСТАВНИКОТ
 • ОДГОВАРААТ НА ПОСТАВЕНИТЕ БАРАЊА ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА
 • ГИ ПРИФАЌААТ НАСОКИТЕ ДАДЕНИ ОД НАСТАВИНКОТ
 • НЕ КОРИСТАТ ПРЕПИШУВАЊЕ НА ТЕСТОВИТЕ  ИЛИ ДРУГИ СЛИЧНИ ПОСТАПКИ КАКО НАЧИН ЗА ДОБИВАЊЕ НА ПОВСИОКА ОЦЕНКА

    РОДИТЕЛИТЕ СЕ СОГЛАСУВААТ ДА:

 • СЕ ЗАЛАГААТ ЗА ЧЕСНОСТ И ОБЈЕКТИВНОСТ ВО ОЦЕНУАВЊЕТО
 • НЕ ГИ ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ПРИЈАТЕЛСТВААТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСПЕХОТ НА СВОЕТО ДЕТЕ
 • СЕ ВОЗДРЖУВААТ ОД АКТИВНОСТИ (ПОДАРУВАЊЕ ПОДАРОЦИ  И СЛ) КОИ НЕОПРАВДАНО  БИ ГО ДОВЕЛЕ НИВНОТО ДЕТЕ ВО ПОВЛАСТЕНА ПОЛОЖБА ВО ОДНОС НА ОЦЕНУВАЊЕТО
 • ГО ПОЧИТУВААТ УГЛЕДОТ НА НАСТАВНИКОТ
 • ГИ ПРИФАЌААТ УКАЖУВАЊАТА И СОВЕТИТЕ  НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО НИВНОТО ДЕТЕ
 • ГИ ПРПЕОЗНАВААТ И ПОПРЕЧВУААТ ОБИДИТЕ НА СВОИТЕ ДЕЦА ДА ДОАЃААТ ДО ПОВИСОКИ ОЦЕНКИ СО НЕДОЗВОЛЕНИ ПОСТАПКИ

Етичноста е дел од личниот систем на вредности. Етички се однесуваме не затоа што така ни налага законот,не затоа што тоа некој го очекува од нас, туку затоа што веруваме дека така треба и сакаме така да се однесуваме.

Прифаќањето на одредбите на Етичкиот кодекс и придржувањето кон нив е прашање на личниот систем на морални вредности и совест на поединецот кој е вклучен во процесот на оценувањето на учениците.

 КОЈА Е ЦЕЛТА НА КОДЕКСОТ?

 

 • Да помогне во заедничко разбирање на на сите заинтересирани
 • Да ја зголеми етичноста во оценувањето на учениците
 • Стекнување доверба во образовниот систем
 • Поддршка на личните и професионалните вредности
 • Поттик на вработените во образованието да ја проценуваат етичноста на сопствените постапки

ЕТИЧКИОТ КОДЕКС Е ИЗГОТВЕН ВО СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

РАБОТИЛНИЦИТЕ ГИ ВОДЕШЕ  ПСИХОЛОГОТ КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА-КИТАНОВИЌ АНИТА