систематизација

ПРАВИЛНИК

за систематизација

на работните меставо Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито” Валандово

 

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член  1

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни службеници, даватели на услуги, помошно – технички лица) во Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито”- Валандово, распоредот, шифрите, назвите и описот на работните места по организациони единици (служби) и посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места.

 

Член  2

Работите и задачите што се вршат во Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито” Валандово се определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување.

 

Член 3

Бројот на извршители на работните задачи се менува во зависност од промените што настануваат со зголемување или намалување на обемот на истите.

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за вработување и распоредување на вработените во Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито”  Валандово.

 

Член 4

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово е дадена во Прилог 1 и е составен дел од овој Правилник.

 

Член 5

Под работни задачи во смисла на овој Правилник се подразбира збир на исти или слични работни операции во рамките на дејноста на училиштето на кои работат еден или повеќе извршители.

Работите, односно работните задачи имаат свои називи кои се употребуваат во вообичаената терминологија.

 

Член 6

За секоја работа, односно работна задача, се утврдуваат условите за вршење на работата во поглед на стручната подготовка и работните способности кои треба да ги има извршителот при засновање на работен однос и за вршење на работата и работните задачи.

 

Член 7

При утврдувањето на условите за вршење на работата и работните задачи ќе се води сметка за пропишаните услови со Законот за вработени во јавнот сектор, Законот за административните службеници, Законот за основно образование, Законот за наставници, Законот за работни односи и Каталогот на работни места во јавниот сектор.

 

 

 

II. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Член 8

               Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 32 работни местa на административни службеници, даватели на услуги и помошно – технички лица, распоредени по организациони единици (служби) согласно Правилникот за внатрешна организација на Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово од кои се пополнети 29 работни места, на кои се вработени вкупно 91 извршители.

 

Член 9

 (1) Работните места за административните службеници согласно Законот за основното образование се распоредени на следниот начин:

–        Ниво В1- 1

–        Ниво Г2- 1

–        Ниво Г1- 1

 

(2) Работните места на даватели на јавни услуги во основно образование согласно Законот за основното образование се распоредени на следниот начин:

–        Категорија К – наставници

–        Ниво К3 – 20

–        Категорија Л – стручни соработници

–        Ниво Л3 – 4

–        Категорија М – воспитувачи

–        Ниво М1 – 1

 

(3) Работните места од групата на помошно – технички лица согласно Законот за вработените во јавниот сектор се распроредени на следниот начин:

–        Подгрупа  1, Ниво А1 – 20

 

 

IV. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

 

 

Член 10

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 3 работни места на административни службеници, распоредени по организациони единици (служби) согласно Правилникот за внатрешна организација на Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово.

 

Член 11

Вработените кои вршат работи од административна природа заради остварување на дејноста основно образование имаат статус на административни службеници и за нив се применуваат одредбите од Законот за основно образование, Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.

 

Општи услови за административните службеници се:

–        да е државјанин на Република Македонија,

–        активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо

–        да е полнолетен,

–        да има општа здравствена способност за работното место

–        со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Член 12

         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за стручните административни службеници од категоријата В1 се:

–        стручни квалификации, и тоа:

–        за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и

–        активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

–        најмалку три години работно искуство во струката,

–        познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

 (2) Потребни општи работни комепетенции на средно ниво:

–        решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–        учење и развој;

–        комуникација;

–        остварување резултати;

–        работење со други/тимска работа;

–        стратешка свест;

–        ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и

–        финансиско управување.

 

 

 

 

Член 13

         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за помошно – стручни административни службеници од категориите Г1 се:

–        ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.

–        активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

–        познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

(2) Потребни општи работни комепетенции на основно ниво:

–        учење и развој;

–        комуникација;

–        остварување резултати;

–        работење со други/тимска работа;

–        ориентираност кон странките/засегнати страни; и

–        финансиско управување.

 

 

 

V. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ДАВАТЕЛИTE  НА УСЛУГИ

 

 

Член 14

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 24 работни места на давателите на услуги во основното образование, распоредени по организациони единици (служби) согласно Правилникот за внатрешна организација на Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово.

 

Член 15

Вработените кои вршат работи од дејноста основно образование, имаат статус на даватели на јавни услуги во основното образование и за нив се применуваат одредбите од Законот за основно образование, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за наставници и општите прописи за работни односи.

 

 

Член 16

          Општи услови се:

–        да е државјанин на Република Македонија,

–        активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо

–        да е полнолетен,

–        да има општа здравствена способност за работното место

–        со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Член 17

Посебни услови за наставниците, стручните соработници и воспитувачите од категорите К и Л се:

–        Стручни квалификации: ниво на квалификациите VI А ниво според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180/240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

–        Има лиценца за наставник издадена од Академијата за наставници и е запишан во Регистарот на наставници со лиценца

–        да  има  положено  стручен  испит  за  наставник,  стручен  соработник,  односно  за воспитувач.

 

VI. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА

 

Член 18

               Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 5 работни места на помошно – техничките лица, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово.

Член 19

Вработените кои вршат помошно-технички работи, имаат статус на помошно-технички лица и за нив се применуваат одредбите од Законот за основно образование, Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.

 

Член 20

Работните места помошно технички лица се распроедени на следниот начин:

–        Подгрупа  1 (одржување на објекти и опрема) Ниво А1 – 20

 

Член 21

Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно –техничките лица во основното образование од подгрупа 1  категоријата А се:

–        Стручни квалификации: основно образование/средно стручно образование и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ

–        Работно искуство: со и без работно искуство.

Член 22

 

ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  ВО ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЈОСИП БРОЗ ТИТО – ВАЛАНДОВО

                                                                                                                  

   I.       АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
  1. 1.          АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
1.1.    ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО – ПРАВНИ РАБOТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ

 

Реден број и шифра 1   ОБН   01   02   В01   001
Звање на работно место Советник за општи и нормативно – правни работи
Назив на работно место Секретар
Број на извршители 1
Вид на образование Правен факултет – правни студии
Други посебни услови
Работни цели Остварување на законско и ефикасно работење во насока на извршување на нормативно-правните работи
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Следење и примена на законската регулатива, изготвување на нацрт општи акти со кои се регулираат сите сегменти од работењето, изготвување на поединечни акти кои произлегуваат од тековното работење, како и изработување на договори;-         Организирање и координирање на работите поврзани со човечки ресурси и анализа на работните места, изработка на функционална анализа и аналитички извештаи во врска со спроведувањето на политиката за управување со човечки ресурси, подготовка на акти за внатрешна организација и систематизација, како и следење и примена на прописите за работни односи, како и законот и подзаконските акти за административните службеници и вработените во јавниот сектор;

–         Врши работи на спроведување на постапката по јавен и интерен оглас за вработување на административни службеници; спроведување на постапката по јавен оглас за вработување на работници, како и планирање, организирање и спроведување  на стручното усовршување и обуки на вработените;

–         Спроведување на интерните процедури за водење на внатрешните постапки со цел ефикасна, унифицирана методологија за законско спроведување на надлежностите во училиштето;

–          Спроведување постапки за утврдување неправилности во организационите единици- служби во врска со работењето, примената и придржувањето до законите, подзаконските и интерните акти, насоките од раководниот орган, доверливост и интегритет на информациите, чување на реурсите и економично, ефективно и ефикасно користење на средствата

–         Подготовка на решенија за плата, одмори и отсуства на вработените, како и реализација на обврски од здравствено и социјално осигурување на вработените;

–         Извршување на административни, стручни и други работи за поддршка на директорот, административни и стручни работи за Училишниот одбор;

–         Подготвување листа на информации од јавен карактер, следење и исполнување на обврските кои произлегуваат од одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Закон за заштита на лични податоци, како и на обврски од други закони кои треба да обезбедат законито и непречно функционирање на училиштето;

–         Употреба и ракување со печатот и штембилот на училиштето, следење и примена на прописите од архивското и канцелариското работење и вршење општи работи;

–         Одржување службени контакти и коресподенција со вработените и органите во училиштето и со институции и органи од локалната и пошироката заедница

Одговара пред

Директор

 

 

 

 

 

1.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО

 

Реден број и шифра 2    ОБН   01   02   Г01   009
Звање на работно место Самостоен референт за сметководствени работи
Назив на работно место Сметководител
Број на извршители 1
Вид на образование Вишо/средно економско образование
Други посебни услови
Работни цели  Остварување законско и ефикасно финансиско работење во насока на извршување на финансиското и сметководственото работење
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално-финансиското работење;-         Следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средства утврдени со буџетот, како и изготвување предлог буџет, годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот;

–         Подготвка на финансиски план и негова реализација, како и водење на буџетско сметководство со аналитичка и синтетичка евиденција на приходите и расходите на сметка на буџетот на Република Македонија и на останатите сметки во рамки на трезорската сметка;

–         Сметководствено евидентирање за извршување на буџетот и подготвување на годишна сметка (биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, даночен биланс), како и сметководствено евидентирање на основните средства, евидентирање и плаќање на достасаните обврски;

–         Организирање на годишниот попис на основни средства, опремата и сравнување на книговодствената со стварната состојба;

–         Изготвување на единствени инструменти и обрасци за вршење на платниот промет, сметководствено евидентирање и плаќање на достасани обврски и побарувања, сметководствено евидентирање на основните средства на училиштето, изготвување на излезни фактури и навремено задолжување на корисниците, ефикасно вршење на наплата и подготовка на извештаи, анализи и информации за наплатата, со цел предлагање соодветни мерки и активности;

–         Следење и примена на прописите од областа на даноците, таксите и другите јавни приходи, како и законите и другите прописи од областа на сметководството и платниот промет;

–         Подготовка на годишен финансиски извештај; обработување на финансиско-материјални документи;

–         По потреба водење на благајнички работи

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 3  ОБН   01   02   Г02   008
Звање на работно место Благајник II Виш референт благајник
Назив на работно место Благајник
Број на извршители 1
Вид на образование Вишо/средно економско образование
Други посебни услови
Работни цели Остварување законско и ефикасно благајничко работење во насока на извршување на финансиското и сметководственото работење
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Врши пресметка на плата;-         Врши книжење и промет на благајната и води дневен благајнички извештај;

–         Врши рефундирање на боледување над 30 денa i  на трудничко боледување во Фондот за здравствено осигурување;

–         Води листи на стаж на вработените ;

–         Води книга на vlezni i plateni фактури;

–         Доставува излезни фактури;

–         Исплатува средства од благајната по писмен налог од директорот;

–         Води благајнички дневник

Одговара пред

Директор

 

  II. ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ  од областа на основно образование

 

  1. 2.        СТРУЧНА СЛУЖБА
2.1.    ОДДЕЛЕНИЕ НА  СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

 

Реден број и шифра 4  ОБН   03   02   Л03   002
Звање на работно место Психолог во основно образование
Назив на работно место Стручен соработник – психолог
Број на извршители 1
Вид на образование Филозофски факултет институт психологија
Други посебни услови
Работни цели 

 

Пружање на стручна  и советодавна помош на ученици, наставници, родители,  како и поддршка на наставниците  во остварување на нивната работа
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Запишување на учениците и следење на нивниот развој, преку планирање на наставата и другата воспитно-образовна работа;-         Подршка на наставниците за индивидуална работа со учениците, развивање на програми, постапки и инструменти за вреднување на постигањата на учениците и самовреднување на училиштето како и подршка на наставниците за водење на педагошката евиденција и документација;

–         Откривање и работа  со ученици кои манифестираат емоционална и социјална неприлагоденост како и вклучување и водење грижа за развојот на учениците со посебни образовни потреби и изготовка на прилагодени програми според нивните образовни потреби;

–         Соработка со стручните органи на училиштето и со родителите, примена на прописите за остварување на правата и должностите на учениците, напредувањето и изрекувањето на педагошки мерки како и професионална ориентација на учениците;

–         Планирање, програмирање и организирање на воспитно – образовната работа, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, изготвување програми за надарени ученици во различни области;

–         Советодавнао – консултативна работа со учениците, родителите и наставниците, изготвување  неделни и месечни планови за советување на родители/старатели и на ученици

–         Активно учество во проекти во кои е вклучено училиштето и организирање на педагошка и методска практика на студентите од наставните факултети;

–         Учество во изработка на годишна програма, полугодишен и годишен извештај за работата на училиштето како и изготвување  на извештаи, прегледи, анализи и други стручни материјали

–         Водење на педагошки картон и педагошко досие за наставниците како и изготвување на годишна и месечна оперативна програма за сопствената работа

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 5  ОБН   03   02   Л03   001
Звање на работно место Педагог во основно образование
Назив на работно место Стручен соработник – педагог
Број на извршители 1
Вид на образование Филозофски факултет насока педагогија
Други посебни услови
Работни цели  Пружање на стручна и советодавна помош, како и поддршка на наставниците  во остварување на нивната работа
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Запишување на учениците и следење на нивниот развој, професионална ориентација на учениците-         Соработка и советодавно – инструктивна работа со ученици кои покажуваат неуспех во учењето, емоционални потешкотии и социјална неприлагоденост, како и со другите ученици, родителите и наставниците;

–         Примена на прописите за остварување на правата и должностите на учениците, напредувањето и  изрекувањето на педагошки мерки за кршењето на училишните правила на однесување и куќниот ред во училиштето;

–         Развивање на програми, постапки и инструменти за вреднување на постигањата на учениците и самовреднување на училиштето, планирање, програмирање и организирање на воспитно – образовната работа, како и учество во изработка на годишна програма, полугодишен и годишен извештај за работата на училиштето;

–         Организирање на педагошка и методска практика на студенти од наставничките факултети;

–         Подршка на наставниците за индивидуалната работа со учениците, учество во организирано стручно и дидактичко – методско  образование и надоградување, подршка на наставниците за водење на педагошката евиденција и документација како и поддршка на стручните активи во изборот на учебници, списанија и друга литература што се користи во училиштето

–         Активно учество во проекти во кои е вклучено училиштето, Учествува во организирање на културно-хуманитарни акции, екскурзии, излети како и следење на вакцинирањето на учениците;

–         Водење на педагошки картон и педагошко досие за наставниците

–         Реализација на Програмата за советување на родители на ученици, организира и реализира работилници со ученици кои имаат три и повеќе слаби или неоправдано отсуствуваат од настава и нивните родители како и Подршка на работата на заедницата на учениците

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 6    ОБН   03   02   Л03   003
Звање на работно место Дефектолог во основно образование
Назив на работно место Стручен соработник – дефектолог
Број на извршители 1
Вид на образование VII/1  Филозофски факултет – Институт за дефектологија
Други посебни услови –         Сертификати од посетени обуки, семинари, симпозиуми
Работни цели 

 

Пружање на стручна  и советодавна помош на ученици, наставници и родители, како и остварување консултативно-инструктивна работа.
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Учествува во процесот на детекција, дијагностика, евиденција, прогностика, третман,      социјализација, интеграција и културно надградување на учениците-         Работи групно и индивидуално со учениците

–         За работата поврзана со учениците води редовна и уредна дефектолошка документација

–         Редовно доставува прилози во досиејата на учениците за текот на нивното напредување

–         Ги следи и применува современите форми и методи на професионална рехабилитација

–         Ја следи и насочува теоретската и практичната настава во училиштето и за таа цел врши посета на часови со претходна согласност на директорот

–         Работи на унапредување на воспитно-обарзовниот процес

–         Се ангажира во аналитичко-истражувачките работи

–         Соработува со родителите и старателите на учениците и со нив остварува консултативно-инструктивна работа

–         Се ангажира во културната и јавната работа на училиштето

–         Оставрува соработка со надворешни соработници од својот домен на работа

–         За својата работа по потреба изготува извештаи и анализи

–         Пополнува статистички извештаи

–         Во случај на отсуство на некој наставник, работи со учениците од класот

–         По потреба учествува во изготвувањето на извештајот и програмата за работа

 

Одговара пред

Директор

 

 

Реден број и шифра 7   ОБН   03   02   Л03   004
Звање на работно место Стручен соработник во основно образование
Назив на работно место Стручен соработник – библиотекар
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели 

 

Пружање на стручна  и советодавна помош на ученици, поддршка на наставниците  во остварување на нивната работа, како и  водење на училишната библиотека
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Набавка средување и евидентирање на стручната литература, белетристика, бесплатни  учебници, ученичка литература,часописи,списанија,весници;-         Известување на наставниците и учениците за состојбата на книжнот фонд

–         Водење на картици на книгите и другите изданија; како и води евиденција на картици на книгите и другите изданија;

–         Води евиденција за издадени и примени книги од учениците и наствниците;

–         Ја води инвентарната книга за книжниот фонд

–         Врши отпишување на изгубени и дотрајани книги и ги пријавува во пописна комисија за расходување

–         Соработува со издавачките куќи и врши избор на книгите

–         Организира изложби при пригодни свечености во училиштето

–         Води група млади библиотекари  Води грижа за редот и работата на читалната, го растура ученичкиот печат

–         Библиотекарот е должен стручно да се усовршува во струката според прописите на библиотекарите на РМ

 

Одговара пред

Директор

 

 

Реден број и шифра 8   ОБН   03   02   Л03   004
Звање на работно место Социолог во основно образование
Назив на работно место Стручен соработник – социолог
Број на извршители 1
Вид на образование Социологија
Други посебни услови
Работни цели  Следење на развојот на учениците и нивната социјализација во училишната средина како и откривање и превземање превентивни мерки за спречување на настанати социјални проблеми.
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Го следи воспитно-образовниот процес во училиштето;-         Учествува во изработка на годишната програма за работа на училиштето; ја утврдува социјалната структура на учениците и нивниот социјален развој, го следи развојот на учениците и нивната социјализација во училишната средина, како и работи на превземање превентивни мерки за спречување на настанати социјални проблеми;

–         Работи на откривање на социјални проблеми врзани за учениците и семејствата (материјална необезбеденост, пречки во психофизичкиот развој, воспитна запуштеност, емиционални тегоби, неприлики во семејството, изразени во нарушени брачни и семејни односи), на откривање на појава на малолетничка деликвенција и превзема мерки за отстранување на истата, како и работи со семејствата на учениците, реализира посети на семејствата, ја оценува материјалната положба, условите на живеење, семејните односи;

–         Соработува со одговорни лица од МВР за согледување и сузбивање на појавите на малолетничката деликвенција;

–         Обавува консултации со Центарот за социјални работи, Заводот за унапредување на социјалните дејности, Републичкиот и Општинскиот Црвен крст,  хуманитарни организации и др, како и изработува социјални анамнези и води досиеја за учениците кои се во положба од потреба за социјална помош;

–         Учествува во раобтата на стручните органи во училиштето: Наставнички совет, Одделенски совет, стручни активи; ги следи облиците на социјалното однесување на учениците и факторите кои влијаат на нив; ги следи и проучува ученичките интересирања за воннаставни активности, Учествува во работата со учениците за професионално ориентирање; превзема мерки на едукативен план за информирање на учениците а во вид на трибини за болестите на зависност, девијантно однесување, социјални болести и др.;

–         Придонесува за информирање на наставниците и родителите на Советите и родителските средби преку стурчни предавања на различни теми;

–         Се грижи за здравствената заштита на учениците, редовно вакцинирање и систематски прегледи; учествува во организирање на ученички социјални акции, во вид на ученички денар, стари учебници, млади активисти на Црвен крст, посета на специјализирани установи за деца и стари лица;

–         Учествува во анализата на податоците за успехот на учениците и во изработка на годишен извештај за работа на училиштето;

–         Учествува во подготовка и обработка на сите видови статистички податоци и прегледи за учениците и наставниот кадар;

Одговара пред Директор

 

 

2.СТРУЧНА СЛУЖБА
2.2.ОДДЕЛЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

 

Реден број и шифра 9 ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник одделенска настава
Број на извршители 23
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели  Овозможување на општо образование и воспитание на учениците од I–V одделение
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, интерактивна настава, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

 

Одговара пред

Директор

 

 

 

Реден број и шифра 10 ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по македонски јазик
Број на извршители 4
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по македонски јазик
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, интерактивна настава, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници, студенти

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 11  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по турски јазик
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по турски јазик
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, интерактивна настава, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници, студенти

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 12  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по француски јазик
Број на извршители 2
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по француски јазик
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

 

 

Реден број и шифра 13  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по англиски јазик
Број на извршители 8
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по англиски јазик
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштетo, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 14  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по математика-физика
Број на извршители 5
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по математика и физика
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 15  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по информатика
Број на извршители 3
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по информатика
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

 

Одговара пред Директор

 

 

 

 

Реден број и шифра 16   ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по иновации
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења по предметот иновации
Работни задачи 

 

 

 

 

– Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

– Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

– Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

– Менторство на учениците, менторство на приправници

– Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др. – Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

– Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

– Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

– Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред Директор
Реден број и шифра 17  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по биологија-хемија
Број на извршители 3
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по биологија-хемија
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 18  (2140)   ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по географија
Број на извршители 2
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини  на учениците по географија
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 19  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по историја
Број на извршители 3
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештинина учениците по историја
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови како и планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, припрема, прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес-         Учество во работата на стручните органи на училиштето, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет, учествуваат во работата на стручните активи и даваат помош во работата на ученичките организации и заедници и соработка со стучните органи на училиштето

–         Вршење на задачи на одделенски раководител како и соработка со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Учество во интерно или екстерно проверување на постигнувањата на учениците, менторствонаучениците, менторство на приправници и студенти

–         Водење на педагошка евиденција и документација

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилниции Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување

–         Подготовка на дидактички помагала и учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и на доградување

–         Собирање и обработка на податоци во врска совршењето на воспитно-образовната работа како и следење на работата и поведението на учениците

–         Даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини и учествуваат во јавната и културна дејност, општествено корисната работа на учениците

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците и водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување како и подготвување и водење наекскурзии, излети, натпревари

 

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 20 ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по физичко и здравствено образование
Број на извршители 3
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења, развивање на спортски и други здравствени навики на учениците
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава,  дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот  распоред  на часови и вршат планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства-         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници, соработка со стучните органи на училиштето, како и учествово работата на стручните активи, одделенските совети и наставничкиот совет, како и во работата во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

–         Менторство на учениците и менторство на приправници и студентии учество во интерно или екстерно проверување на постигнувањата на учениците

–         Подготовка на дидактички помагала и учество во организирано стручно и дидактичко-методско образованиеи на доградување

–         Ја следат работата и поведението на учениците и вршат собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-образовната работа и даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини и водат педагошка евиденција и документација

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците

–         Вршење на задачи на одделенски раководител и соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чувањекако и уредувањенакабинети, збирки, училишниработилниции др.

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирањенакултурни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување,и подготвуваативодатекскурзии, излети и натпревари

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 21  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по музичко образование
Број на извршители 2
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови –         Сертификати од посетени обуки, семинари, симпозиуми
Работни цели Стекнување на знаења и вештини на учениците по музичко образование
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови и планирањенанаставатаво писмена или електронска форма и избор на наставни средства-         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници, соработка со стучните органи на училиштето, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет и учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

–         Вршење на задачи на одделенски раководител и соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторствонаучениците, менторство на приправници и студентии учество во интерно или екстерно проверување на постигнувањата на учениците

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и уредувањенакабинети, збирки, училишниработилниции др.

–         Подготовканадидактичкипомагала и учествовоорганизираностручноидидактичко-методскообразованиеинадоградување

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците

–         Ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особинии вршат собирањеиобработканаподатоцивоврскасовоспитно-образовнатаработа како и водење на педагошка евиденција и документација

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирањенакултурни, идругиопштокорисниихуманиакциивокоиучествуваатучениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување и подготвувањеиводењенаекскурзии, излети, натпревари

 

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 22  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по ликовно образование
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини од ликовната уметност и образование
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, интерактивна настава, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници, студенти

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

–         Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување, подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 23 ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по техничко образование
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнувањена знаења и вештини научениците по техничко образование
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови и планирањенанаставатаво писмена или електронска форма и избор на наставни средства

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници, соработка со стучните органи на училиштето, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет и учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

–         Вршење на задачи на одделенски раководител и соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторствонаучениците, менторство на приправници и студентии учество во интерно или екстерно проверување на постигнувањата на учениците

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и уредувањенакабинети, збирки, училишниработилниции др.

–         Подготовка на дидактички помагала и учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците

–         Ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особинии вршат собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-образовната работа како и водење на педагошка евиденција и документација

–         Припрема, прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

Одговара пред

Директор

 

 

 

 

 

Реден број и шифра 24  ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по етика
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на основни знаења и норми на однесување на  учениците
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови и планирањенанаставатаво писмена или електронска форма и избор на наставни средства

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници, соработка со стучните органи на училиштето, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет и учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

–         Вршење на задачи на одделенски раководител и соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторствонаучениците, менторство на приправници и студентии учество во интерно или екстерно проверување на постигнувањата на учениците

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и уредување на кабинети, збирки, училишниработилниции др.

–         Подготовка на дидактички помагала и учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците

–         Ја следат работата и поведението на учениците,  даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особинии вршат собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-образовната работа како и водење на педагошка евиденција и документација

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученицина проекти и истражување и подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 25 ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по етика на религиите
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови Сертификати од посетени обуки, семинари, симпозиуми
Работни цели Стекнување на основни знаења по предметот етика на религиите
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови и планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства-         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници, соработка со стучните органи на училиштето, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет и учество и работа во комисии формирани од директорот или Училишниот одбор

–         Вршење на задачи на одделенски раководител и соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторствонаучениците, менторство на приправници и студентии учество во интерно или екстерно проверување на постигнувањата на учениците

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и  уредување на кабинети, збирки, училишни работилниции др.

–         Подготовка на дидактички помагала и учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците

–         Ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особинии вршат собирање и обработка на податоци воврска со воспитно-образовната работа како и водење на педагошка евиденција и документација

–         Припрема, прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

Организирање на културни, и други општо корисни и хумани акции во кои учествуваат учениците, водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување и подготвување и водење на екскурзии, излети, натпревари

Одговара пред

Директор

 

Реден број и шифра 26 ОБН   03   02   К03   001
Звање на работно место Наставник во основно образование
Назив на работно место Наставник по граѓанско образование
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели Стекнување на знаења и вештини на учениците по граѓанско образование
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови и вршат планирање на наставатаво писмена или електронска форма и избор на наставни средства-         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници како и соработка со стучните органи на училиштето

–         Менторство на учениците и менторство на приправници и студенти

–         Подготовка на дидактички помагала и учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и на доградување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа како и водење на педагошка евиденција и документација

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, ја следат работата и поведението на учениците и даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Вршење на задачи на одделенски раководител и соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување и учествуваат во уредување на кабинети, збирки, училишни работилниции др.

–         Активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет,  во работата на стручните активи како и во работата на комисиите формирани од директорот или Училишниот одбор

–         Припрема , прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес и учество во интерно или екстерно проверување на учениците

–         Организирање на културни, и други општо корисни ихумани акции во кои учествуваат учениците како и водење слободни ученички активности и работа со ученици на проекти и истражување како и подготвувањеиводењенаекскурзии, излети, натпревари

 

Одговара пред

Директор

 

 

 

 

 

 

Реден број и шифра 27  ОБН   03   02   М01   001
Звање на работно место Воспитувач
Назив на работно место Воспитувач
Број на извршители 1
Вид на образование Согласно норматив за основно образование
Други посебни услови
Работни цели  Овозможување на општо образование и воспитание на учениците од I одделение
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, дополнителна, додатна и други воннаставни активности во рамките на наставната програма и утврдениот распоред на часови, планирање на наставата во писмена или електронска форма и избор на наставни средства, вршење на задачи на одделенски раководител-         Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно или екстерно проверување на постигањата на учениците, интерактивна настава, учество во организирано стручно и дидактичко-методско образование и надоградување, водење на педагошка евиденција и документација, ја следат работата и поведението на учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и совладувањето на наставната програма и во добивањето на позитивни навики и особини

–         Учество во работата на стручните органи на училиштето и помош во работата на ученичките организации и заедници

–         Соработка со стучните органи на училиштет, соработуваат со родителите поединечно и преку родителските состаноци

–         Менторство на учениците, менторство на приправници

–         Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и др.

–         Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено корисната работа на учениците, учествуваат во работата на стручните активи, активно учествуваат во работата на одделенските совети и наставничкиот совет;

–         Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за изведување на настава и се здадолжени за нивно чување како и собирање и обработка на податоци во врска со вршењето на воспитно-образовната работа

–         Припрема ,  прегледува и оценува ученички писмени задачи и вежби и други задачи предвидени со Наставниот план и програма во врска со наставниот процес

 

Одговара пред

Директор

 

  III. ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА од областа на образование

 

  1. 1.        ПОМОШНО – ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

 

 

Реден број и шифра 28 ОБН   04   01   А01   002
Звање на работно место Хигиеничар
Назив на работно место Хигиеничар
Број на извршители 15
Вид на образование Основно
Други посебни услови
Работни цели Одржување на објектите и опремата
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Грижа за редовно механичко и дезифекционо одржување на хигиената во работните простории, одржување на хигиената на инвентарот, одржување на хигиената во санитарните јазли и ходниците, одржување на хигиената во спортските сали, одржување на хигиената во дворното место околу училишната зграда;-         Навремено пријавување на сите настанати дефекти и сторени штети кај хаусмајсторот;

–         Генерално чистење на просториите (еднаш месечно)

–         Пријавување и чување на изгубените предмети на учениците;

–         Правилно ракување со инвентарот, инсталацијата на училиштето, зградата и нивното одржување;

–         Помош при подготовки на манифестации;

–         Дежурства и замени

–         Грижазаоневозможување на влегување и движењето на лица во училишната зграда кои не се пријавени;

–         Одржување на зеленилото, цветнинасади,саксии и др

 

Одговара пред Директор

 

Реден број и шифра 29   (2939)   ОБН   04   01   А01   006
Звање на работно место Хаусмајстор
Назив на работно место Хаусмајстор
Број на извршители 1
Вид на образование Средно стручно образование (електротехничко или машинско) или основно образование
Други посебни услови
Работни цели Одржување на објектите и опремата
Работни задачи 

 

 

 

 

–         грижа за целокупниот имот на училиштето, одржување и поправање на електричното осветлување и електричната мрежа, водоводната и канализационата мрежа, парното греење и столаријата во училишната зграда;-         врши контакт со сервисни служби за брзо одстранување на настанати дефекти;

–         Се грижи и го одржува училишниот мебел;

–         Одговорен е за машините, алатот, противпожарните апарати и хидранти во училиштето;

–         Вршење работни задачи во врска со превенција и справување со кризна состојба;

–         Обавува дежурства по потреба;

–         Ја разнесува  целокупната пошта на училиштето до сите институции и се грижи доставувањето на поштата да биде извршено на законски пропишан начин;

 

Одговара пред Директор

 

Реден број и шифра 30  (2937)   ОБН   04   01   А01   004
Звање на работно место Работник за одржување на домот
Назив на работно место Економ
Број на извршители 1
Вид на образование Средно стручно образование (електротехничко или машинско) или основно образование
Други посебни услови
Работни цели Одржување на објектите и опремата
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Врши набавка на сите потребни материјали (ситен, крупен и потрошен) во училиштето; Врши прием и издавање на потрошен ситен инвентар и води потребна евиденција, го води материјалното книговотство – картици за основни средства и ситен инвентар и води матична книга за ситен инвентар и основни средства-         За сите набавки оформува и комлетира документација и оформените документи ги доставува на ликвидирање и натамошна обработка на сметководителот;

–         Составува  месечни извештаи и контрола на фактурите и комплетирање на истите со испратница и приемница

–         Води евиденција за задолжување на вработените со предметите на инвентар, како и за движењето на тие предмети во училиштето и изработува распоред задежурства за технички персонал

–         Помага при  пописот во училиштето и соработува со комисијата за попис на инвентар и составува списоци за расходувани предмети;

–         Умножување на материјали и помагање во средување на материјалите како и се грижи за укоричување на обрасци и книги што ги користи училиштето и имаат траен карактер;

–         Ја контролира наплатата за ужина и топол оброки ја контролира наплатата за детските списанија, екскурзии, фотографирање, обезбедување и друго

–         Ги распределува средствата за хигиена и обезбедува одржување на хигиената на училиштето и обезбедува редовна дератизација, дезинсексција и дезинфекција на училиштето

–         Во случај на провала, елементарни непогоди превзема итни мерки за спречување на непогодите и бара нужна помош, врши контроланаПП апарати и работни задачи во врска со превенција и справување со кризна состојба;

–         Ја разнесува целокупната пошта на на училиштето до сите институции и се грижи доставувањето на поштата да биде извршено на законски пропишан начин

Одговара пред Директор

 

Реден број и шифра 31  (2956)   ОБН   04   05   А01   006
Звање на работно место Општ работник
Назив на работно место Општ работник
Број на извршители 2
Вид на образование Основно образование
Други посебни услови
Работни цели Одржување на објектите и опремата
Работни задачи –          сечење на дрва во централното и подрачните училишта;-          садање на дрва, треви и одржување на истите во централното и подрачните училишта;

–          вршење на достава на материјали за потребите на училиштето;

–          чистење на патеките на училиштето за време на зимскиот период;

–          вршење на други работи за потребите на училиштето;

Одговара пред Директор

 

Реден број и шифра 32 ОБН   04   01   A01 004
Звање на работно место Одржувач на парно со обезбедување на објектите и опремата
Назив на работно место Одржувач на парно со чуварска служба
Број на извршители 1
Вид на образование Средно стручно образование (електротехничко или машинско), Гимназиско образование или основно образование
Други посебни услови –         Сертификат за превенција и справување со кризна состојба-         Сертификат за ППЗ
Работни цели Обезбедување на објектите и опремата
Работни задачи 

 

 

 

 

–         Обезбедување на училишната зграда, внатрешниот инвентар и опремата;-         Одржување на парно греење

–         Одржување и уредувањенаучилишноиотдвор;

–         Пријавување на направените штети во училиштето,

–         Во случај на провала, елементарни непогоди превзема итни мерки за спречување на непогодите и бара нужна помош;

–         Вршење работни задачи во врска со превенција и справување со кризна состојба;

–         Води сметка за исправноста и функционалноста на опремата за дејствување;

–         Врши месечни прегледи на техничка исправност на опремата и средствата за гаснење на пожари;

–         Контрола на водовод и канализација

–         Контрола на електрична инсталација

–         Контрола и управување со ПП апарати

Одговара пред Директор

 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 

 

Член 24

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување.

 

Член 25

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за систематизација со број 02-48/1 од 27.02.2008 година.

 

Член 26

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

 

 

 

 

ООУ„Јосип Броз Тито“ Валандово

Бр.    01 01– 452/1                                                                                                                                                                                                                                                                               Директор

    

16.11.2016  година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Младен Костадинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1: Табеларен преглед на работни места

 

Ред.бр.

Шифра

Назив на работното место

Бр. на извршители

На неопределено време

На определено

време

Потреба

 

Забелешка

– дополнува од друго училиште

1.

ОБН   01   02   В01   001

Секретар

1

0

1

0

 

2.

ОБН   01   02   Г01   009

Сметководител

1

0

0

0

Вработен преку агенција за 3 училишта

3.

ОБН   01   02   Г02   008

Благајник

1

1

0

0

 

4.

ОБН   03   02   Л03   002

Стручен соработник-психолог

1

1

0

0

 

5.

ОБН   03   02   Л03   001

Стручен соработник-педагог

1

1

0

0

 

6.

ОБН   03   02   Л03   003

Стручен соработник-дефектолог

1

0

0

1

 

7.

ОБН   03   02   Л03   005

Стручен соработник-библиотекар

1

1

0

0

 

8.

ОБН   03   02   Л03   004

Стручен соработник-социолог

1

0

0

1

 

9.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по одделенска настава

23

22

1

0

 

10.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по македонски јазик

4

4

0

0

 

11.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по турски јазик

1

1

0

0

 

12.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по француски јазик

2

1

1

0

 

13.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по англиски јазик

7

6

1

0

 

14.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по математика – физика

5

5

0

0

 

15.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по информатика

3

2

1

0

 

16.

ОБН   03   02   КО3  001

Наставник по иновации

1

0

1

0

 

17.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по биологија – хемија

3

2

1

0

 

18.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по географија

2

2

0

0

 

19.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по историја

3

3

0

0

 

20.

ОБН   03   02   K03   001

Наставник по физичко образование

3

3

0

0

 

21.

ОБН   03   02   K03   001

Наставник по музичко образование

2

1

1

0

 

22.

ОБН   03   02   K03   001

Наставник по ликовно образование

1

0

1

0

 

23.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по техничко образование

1

1

0

0

 

24.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по етика

1

0

1

0

 

25.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по етика на религиите

1

0

1

0

 

26.

ОБН   03   02   K03  001

Наставник по граѓанско образование

1

0

1

0

 

27.

ОБН   03   02   М01 001

Воспитувач

1

1

0

0

 

28.

ОБН   04   01   A01  002

Хигиеничар

15

15

0

0

 

29.

ОБН   04   01   A01  006

Хаусмајстор

1

1

0

0

 

30.

ОБН   04   01   A01  004

Eконом

1

1

0

0

 

31.

ОБН   04   01   A01  005

Општ работник

2

2

0

0

 

32.

ОБН  04    05   А01 004

Одржувач на парно со чуварска служба

1

1

0

0

 

 

 

Вкупно :

93

78

12

2

1

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *