УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

       Што се однесува до ученичките натпревари во текот на оваа учебна година учениците учествуваа на повеќе регионални и државни натпревари, а земаа и активно учество  на повеќе распишани конкурси од страна на различни институции и невладини организации. Преку однапред изготвен распоред на одржани училишни натпревари беа избрани ученици кои понатаму за постигање на повисоки резултати на регионалните и државните натпревари добиваа менторска помош од страна на наставниците .Како резултат од учеството на натпреварите и конкурсите учениците се здобија со одредени награди,дипломи пофалници и признанија.

Учебна 2011/2012

натпревари ученици добиени награди
 Регионалниот натпревар  Противпожарна заштита Танчева Валерија ,Димов Ѓорѓи,Јанаќева Верица 4-то место екипно
 Млади библиотекари Гетов Костадин Учество
Англиски јазик Јанева Даниела,Јанева Благица,Шунтов Глигор,Џајковска Елена,Јанаќева Верица Учество
Регионален натпревар-Математика Јанева Даниела,Јанева Благица,Шунтов Глигор,Маркова Зорица,Илија –Поп Иванов,Никола Аџиев,Попов Горан Пофалници
Регионален Натпревар-Хемија Јанева Даниела,Шунтов Глигор Учество
Регионален Натпревар-Физика Шунтов Глигор,                                                       Гетов Костадин,                                                 Донева Катица 3-та награда,   1-ва награда, пофалница
Регионален натпревар-Историја Јанева Благица, Тоше Учество
Регионален натпревар-Географија Љубица Ефтимова, Трајче Учество
Регионален натпревар-Француски јазик Нечков Мајкл Пофалница
Државен натпревар –Информатика- Кристијан Гугицев 1-ва Награда
Регионален натпревар-Детски семафор Драгана Гегова,Стефан Штерјов,                     Симона Монева,Тодор Ѓоргиев Признание диплома
Државен натпревар по кошарка екипно 3-та награда
Регионален натпревар-Хор и оркестар екипно 2-ра награда

 

 

конкурси ученици добиени награди
  По повод месецот на книгата.Градска библиотека- Валандово По повод 8-ми Март- Градска библиотека- Валандово Поголем број на ученици наградени и пофалени за поезија проза и цртеж
Конкурс на здружение на граѓани,,Орворете ги прозорците Стојаноско Јордан,Тошевска Бојана,Петрушева Марија,Николова Софија,Донев Марио,Павлова Љупка,Атанасова Катерина,Попов Димитар пофалници
Конкурс на полицијата-,,Јас и полицијата,, Ангелова Драгана,                                         Ефремив Ѓорги,                                               Павлова Љупка 1-ба награда 2-ра награда 3-та награда
Конкурс на првата детска амбасада ,,Меѓаши,, Ѓорѓиева Драгана, Тошева Надица ,второ-а одд,трео-а одд пофалници
Учество на Општински Крос Ученици од прво до осмо одд
Детски Лирски Треперења Аурелија Узунова 2010/11 СептемвриШтерјова Дона 2011/12-Јуни 1-ва награда пофалница

 

 

Next Article