УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ        Што се однесува до ученичките натпревари во текот на оваа учебна година учениците учествуваа на повеќе регионални и државни натпревари, а земаа и активно учество  на повеќе распишани конкурси од страна на различни институции и невладини организации. Преку однапред изготвен распоред на одржани училишни натпревари беа избрани ученици кои понатаму за постигање.. read more →