Контакт со училиштето

Улица: 6 Ноември ББ, Валандово

Телефон:

034 382 079 – Директор

034 382 932 – Секретар

034 382 078 – Психолог

e-mail: ou-josipbroztito-valandovo@schools.mk