Наставници

Преглед по предмети на вработени и ангажирани наставници за учебната 2020/21 година

 • Македонски јазик
  • Катерина Илиева
  • Марина Павлова
  • Љубица Дончева
  • Петранка Костова
  • Саит Далипов
 • Математика
  • Зоран Спасов
  • Васил Павлов
  • Васко Ангелов
  • Лепа Чочкова
  • Македонка Делева
 • Англиски јазик
  • Наташа Стојановска
  • Весна Чочкова
  • Магдалена Арабаџиева
  • Марија Димова
 • Франџуски јазик
  • Весна Тошевска
  • Елисавета Занова
  • Даниела Ѓоргиева
 • Турски јазик
  • Саит Далипов
 • Историја
  • Зоран Тодоров
  • Атанас Митков
  • Слободан Гунов
 • Географија
  • Митков Атанас
  • Асине Идризова
  • Тања Тунгелова Кимова
  • Даниела Крстева
 • Физика
  • Васко Ангелов
  • Лепа Чочкова
  • Македонка Делева
 • Хемија
  • Габриела Николова
  • Емилија Арсова
 • Биологија
  • Ратко Булатовиќ
  • Габриела Николова
  • Емилија Арсова
  • Тања Ристова
 • Граѓанско образование
  • Зоран Тодоров
  • Милица Стојанова
 • Ликовно образование
  • Игор Чочков
 • Музичко образование
  • Младен Костадинов
  • Петар Ризов
  • Раденко Костадинов
 • Физичко и здравствено образование
  • Сашко Нунов
  • Горан Коцев
  • Белгин Вејселов
 • Спорт
  • Белгин Вејселов
 • Информатика
  • Маргарета Зајкова
  • Џоко Дулгеров
 • Проекти од информатиката
  • Маргарета Зајкова
  • Џоко Дулгеров
 • Програмирање
  • Маргарета Зајкова
  • Џоко Дулгеров
 • Техничко образование
  • Павле Павлов
 • Етика во религиите
  • Данче Миланова
 • Запознавање на религиите
  • Марија Коцева
 • Природни науки
  • Ратко Булатовиќ
  • Емилија Арсова
  • Тања Ристова
 • Етика
  • Марија Коцева
 • Иновации
  • Џоко Дулгеров
  • Марјан Терзиев