годишен план за јавни набавки

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ООУ„ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ ВАЛАНДОВО ЗА 2017 ГОДИНА

 

Ред.бр. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА ПЕРИОД НА НАБАВКАТА ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ
1. Набавка на средства за хигиена Јануари 160.000,00 ден.
2. Набавка на канцелариски и училишни материјали Јануари – Февруари 150.000,00 ден.
3.

 

Молеро – фарбарски работи во централното училиште и во ПУ Пирава Јануари – Февруари 400.000,00 ден.
4. Здравствени прегледи на вработените Март – Април 30.000,00 ден.
5. Набавка на канцелариски мебел Јули – Август 250.000,00 ден.
6. Набавка на услуги: Превоз на наставници Јули – Август 300.000,00 ден.
7. Набавка на услуги: Превоз на ученици Јули – Август 2.150.000,00 ден.
8. Набавка на услуги: Осигурување на згради, компјутери и компјутерска опрема Август 85.000,00 ден.

 

9. Набавка на стоки: Набавка на огревно дрво Септември 140.000,00 ден.
10. Набавка на стоки: Набавка на пелети Септември 200.000,00 ден.
11. Набавка на стоки: Набавка на ЕЛ1 масло за греење Септември 800.000,00 ден.
12. Набавка на опрема: Набавка на проектори Септември 150.000,00 ден.

 

 

Средства за реализација на планот за јавни набавки се утврдени согласно финансовиот план на училиштето за 2017 година и истите ќе се реализираат со спроведување на постапки согласно Законот за јавните набавки.

 

 

Претседател на УО

при ООУ„Јосип Броз Тито“    Валандово

 

                                                                                                  __________________

   Габр

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *