Добредојдовте

Добредојдовте на официјалната страна на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово.

Мисија

“Го поттинуваме креативното учење, личниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците преку создавање услови за современо учење, здрава училишна средина и промовирање на меѓуетничката толеранција. ”

Мото на училиштето

” Само работата и успехот нè прават среќни”

Визија

“Ќе создадеме современа, ефикасна и квалитетна настава приспособена на потребите и интересите на учениците и средина во која ќе се почитуваат различностите.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *