Директор на училиштето

ДАНИЕЛА ЏОНОВА

Даниела Џонова е дипломиран професор по одделенска настава со 28 години работен стаж. Од 2018 година е директор на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово.