Мисија и Визија

Мото и Слогани

Мисија

“Со модерно воспитание и образование се стремиме кон совршенство”

Мото на училиштето

” Само работата и успехот нè прават среќни”

Визија

“Од дете до вистински човек во современиот свет”

 

Цели и Приоритети

1.Цел

   Ефикасна и ефективна настава – квалитетна настава

  1.     Иновирање на наставниот процес

2.Цел

Подобрување на комуникациските вештини на сите нивоа во училиштето

  1. Подобрување на воспитниот сегмент во училиштето
  2. Подигање на степенот на соработка со родителите